9. osztály : Schmidt Flóra Szonja

IRODALOM

 1. évfolyam
 2. Antik görög irodalom
  1. Epika – mitológia, Iliász, Odüsszeia
  2. Líra – Szapphó, Anakreón
  3. Dráma – Antigoné
 • fogalmak: trójai mondakör, thébai mondakör, líra, epika, dráma, homéroszi kérdés, eposzi kellékek, hexameter, epigramma, elégia, görög színház, antikvitás
 1. Római irodalom
  1. Catullus, Vergilius, Horatius, Ovidius
 2. Biblia
  1. Ószövetség, Újszövetség (történetek ismerete: Teremtéstörténetek, Bűnbeesés, Káin és Ábel, Vízözön, Bábeli torony, Mózes; Jézus élete, születése, halála, A tékozló fiú
 • fogalmak: evangélium, apokalipszis
 1. A középkor irodalma
  1. Egyházi irodalom (Szt. Ágoston: Vallomások; Mária-himnuszok, A magyar irodalom fellendülése: ÓMS. és HBK)
  2. Lovagi irodalom (Trisztán és Izolda, trubadúrlíra)
  3. Dante – Isteni színjáték
  4. Villon
 • fogalmak: rondó, oktáva, ballada1, ballada2,
 1. A reneszánsz irodalma
  1. Itália – Petrarca, Boccaccio
  2. Magyarország – Janus Pannonius, Balassi Bálint
  3. Anglia – Shakespeare – Romeo és Júlia
 • fogalmak: 4 reneszánsz alkotó, humanizmus, individualizmus, novella, szonett, Balassi-strófa, Shakespeare színháza
 1. A barokk irodalma
  1. Zrínyi Miklós – Szigeti veszedelem
  2. Cervantes-Don Quijote
 • fogalmak: pikareszk regény, paródia, barokk eposz, Athleta Christi

NYELVTAN

 1. évfolyam
 2. A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói (Fogalmak:feladó, befogadó, kódolás, dekódolás, üzenet, kód, csatorna, beszédhelyzet, valóság, kommunikáció fogalma, a kommunikáció funkciói: 6 féle, a kommunikáció típusai)
 3. A személyközi kommunikáció (a személyközi kommunikáció fajtái, a sikeres kommunikáció 4 ismérve, a testbeszéd szerepe a kommunikációban)
 4. A tömegkommunikáció fogalma és funkciói (a tömegkommunikáció fogalma, a kommunikációs tényezők szerinti típusai, a tömegkommunikáció funkciói: 5 féle)
 5. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra (TK. 28-29. oldal: előnyök és hátrányok)
 6. A média típusai és műfajai (a nyomtatott sajtó műfajai, hír, tudósítás, riport, interjú, kritika; rádiós és tévés műfajok, internetes műfajok)
 7. A magánhangzók csoportosítása, hangrend, illeszkedés
 8. Mássalhangzó törvények
 9. A szóelemek: képző, jel, rag bemutatása (morféma fogalma)
 10. Szóalkotás módjai
 11. Szintagmák (szintagma fogalma, felépítésük)
 12. Mondatfajták (kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó)

Példákat mindegyikhez tudni kell mondani!

 

11. A osztály : Káldorné Varga Ágnes

Javítóvizsga szóbeli tételek irodalomból : 11.A

 

 1. Arany János balladái: Ágnes asszony vagy Szondi két apródja
 2. Madách Imre: Az ember tragédiája (a színek lényege röviden)
 3. Az orosz realizmus: Gogol: A köpönyeg
 4. Csehov: A három nővér
 5. A magyar realizmus: Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt
 6. Móricz Zsigmond: Barbárok
 7. A formabontó irányzatok: a francia formabontók: Baudelaire: Az albatrosz
 8. Magyar formabontók: Ady Endre költészete: magyarság-versei
 9. Ady Endre: Léda-versek
 10. Ady Endre istenes versei

Ismerni kell a műfaji, stilisztikai sajátosságokat és az alkotói pálya főbb állomásait is.

 

 

Share